§ 1.

Navn, formål og hjemsted 

1.1 Foreningens navn er Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsforebyggelse.

 

1.2 Foreningen er stiftet den 29. april 2004 og har hjemsted i Københavns Kommune.

 

1.3 Formålet med foreningen er at fremme viden om selvmordsadfærd. Dette kan ske gennem forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Gennem sit virke skal foreningen støtte og arrangere aktiviteter, der kan medvirke til at befolkningen eller fagpersoner inden for sundheds-social og uddannelsessektorerne bibringes større viden om selvmordsadfærd.

 

§ 2.

Medlemsforhold

2.1 Som medlemmer kan optages alle, der interesserer sig for uddannelse og forskning i selvmordsadfærd. 

 

2.2 Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat og med angivelse af navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse samt arbejdssted. Bestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde på det førstkommende bestyrelsesmøde godkende indmeldelsen.

 

2.3 Udmeldelse kan finde sted ved skriftlig henvendelse til foreningens formand med mindst tre måneders varsel til regnskabsårets udgang.

 

2.4 Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

 

2.5 Modarbejder et medlem foreningen, eller gør sig skyldig i videnskabelig uredelighed, kan dette ekskluderes som medlem.  Eksklusion kan kun finde sted efter beslutning på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

  

§ 3.

Bestyrelsen 

3.1 Foreningens bestyrelse leder foreningens arbejde og består af mindst fem og højst ni medlemmer. 

 

3.2 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

3.3 Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Der forventes ikke ansat personale, idet arbejdet udføres på frivillig, ubetalt basis.

 

3.4 Der føres beslutningsreferat af alle møder i bestyrelsen.

 

3.5 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, idet dog bestyrelsen kun er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede.  Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  

§ 4.

Generalforsamlingen 

4.1 Generalforsamlingen er bestyrelsens øverste myndighed, og består af alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

 

4.2 Ordinær generalforsamling, udover den stiftende generalforsamling skal afholdes i første halvår i hvert kalenderår.

 

4.3 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen eller over halvdelen af medlemmerne.  Generalforsamling skal indkaldes ved brev eller e-mail til foreningens medlemmer fra formanden med fire ugers varsel og med angivelse af dagsorden.  Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af medlemmerne, skal denne ledsages af en skriftlig begrundelse herfor.  Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 60 dage fra begæringens modtagelse.

 

4.4 Indkaldelse til en generalforsamling skal ske ved særskilt skriftlig meddelelse - ved brev eller e-mail – med fire ugers varsel og udover dagsorden med angivelse af sted og tidspunkt.

 

4.5 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på denne.  Dirigenten kan være medlem af bestyrelsen.

 

4.6 Generalforsamlingens beslutninger herunder fastsættelse af kontingent træffes ved simpel stemmeflerhed medmindre andet er bestemt.  Hvert medlem, der ikke er i kontingentrestance, har én stemme.

 

4.7Afstemninger skal finde sted skriftligt såfremt to af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker dette.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  

§ 5.

Regnskab og Formue 

5.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

5.2 Regnskabet skal før generalforsamlingen være revideret af en revisor, som ikke er medlem af bestyrelsen.

 

5.3 Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsens godkendte regninger.  Der føres kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

 

5.4 Foreningens tegnes af formanden og kassereren i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med formanden. Der kan meddeles prokura til formanden eller et andet bestyrelsesmedlem.

 

5.5 Foreningen har bemyndiget formanden til at indgå aftale med ICS A/S Copenhagen vedrørende gennemførelse af  10th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour.

 

§ 6.

Hæftelse 

6.1 Foreningen stiler efter, at omkostningerne til afholdelse af foreningens formål ikke giver underskud blandt andet ved tegning af sponsorater.

 

6.2 For større projekter, herunder kongresser og større møder, skal der udarbejdes et specificeret budget, hvori det fremgår, at der er dækning for planlagte udgifter.

6.3 Foreningen hæfter over for tredjemand alene med sin formue.

 

§ 7.

Vedtægtsændringer og opløsning

 7.1 Disse vedtægter kan ændres ved generalforsamlingsbeslutning med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

7.2 Foreningen kan opløses på en generalforsamling såfremt mindst 2/3 deltagerne heri stemmer herfor.

 

7.3 Ved foreningens opløsning tilfalder dens formue et forskningsmæssigt eller velgørende formål efter generalforsamlingens bestemmelse.

  

§ 8.

Voldgift 

Uenighed om denne vedtægt, som ikke kan løses gennem forhandling, afgøres ved voldgift efter dansk ret (voldgiftsloven).

 

Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamling den 25. 4. 2004:

 

Tilføjelse til vedtægter som vedtaget på Generalforsamling den 25.1. 2006:

 

Ændring af § 4.2: Ordinær generalforsamling afholdes fortrinsvis i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebyggelse, men kan afholdes på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af kalenderåret.